Disclaimer

Stichting Q-uestion stelt deze website aan haar aangeslotenen en iedere andere bezoeker beschikbaar voor informatieve doeleinden. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en daarbij is gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Stichting Q-uestion kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Het gebruik van de informatie geschiedt voor volledig risico van de gebruiker. Stichting Q-uestion adviseert je eventuele adviezen die op de website zijn geplaatst altijd eerst met jouw eigen behandelende arts af te stemmen, alvorens daaraan gevolg te geven. Stichting Q-uestion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid daarvan. Er is geen garantie dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Mocht je problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

De website kan informatie bevatten waarin verwijzingen zijn opgenomen naar websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Stichting Q-uestion heeft geen zeggenschap over deze informatie en de bijbehorende websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of de toegang hiervan. Stichting Q-uestion aanvaard geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Alle opgenomen downloads zijn slechts informatief en bedoeld voor onze aangeslotenen en andere geïnteresseerden.

Je mag de informatie op deze website pas kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar maken, verspreiden of verveelvoudigen nadat je hiervoor vooraf schriftelijke toestemming hebt gekregen. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Stichting Q-uestion aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van vormgeving, informatie, teksten, grafische afbeeldingen, links en andere onderdelen van deze webpagina’s. Stichting Q-uestion aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik van de server waarop deze webpagina’s zich bevinden, andere websites die zich op deze zelfde server bevinden als de webpagina’s van Stichting Q-uestion of andere servers die via deze webpagina’s benaderbaar zijn.

Stichting Q-uestion behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien, worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter.